Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 106/2018), Одлуке директора Болнице бр. 03/1319 од 16.04.2019. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  доктор медицине специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9. 2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

2)

Пет  извршиолаца на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Медицинска сестра-техничар - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

3)

Шест  извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Медицинска сестра-техничар - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

4)

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

  • ОШ

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом стручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић