Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу Колективног уговор  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин а у складу са кадровским планом в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

о потреби заснивања радног

односа са новим запосленим

 

 

          Потребно је расписати јавни оглас за заснивање радног односа у складу са Колективним уговором за следећа радна места:

 

  • На одређено време: - због повећаног обима посла, на период

                                     најдуже до  2 године.

  • ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА – ЛОЖАЧ  - 1 извршиоца

 

  • На неодређено време: у складу са Закључком Министарства здравља број: 112-01-1436/2018-02 од 26. децембра 2018. год.
  1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ - 1 извршиоца

           

 

 

 Ову Одлуку спровести у складу са Законом, Колективним уговором и Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''ЈУНАКОВИЋ'',

АПАТИН, АПАТИН        

В.д. Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана

 

 

          На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-          /19 од 22.04.2019. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време, због повећаног обима посла, на период најдуже

                                       до 2 године.   

  1.    ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА – ЛОЖАЧ  - 1 извршиоца

      Услови:Средње образовање:

- смер машинбравар или електричар.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен курс за ложача централног грејања;

- оложен испит за ППЗ;

- две године радног искуства у струци.

 

  

II На неодређено време: - у складу са Закључком Министарства здравља број: 112-01-1436/2018-02 од 26. децембра 2018. год.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин: Високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских

наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.

септембра 2005. године;

  • на основним стдијама из области медицинских наука у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.

Доданта знања /испити/радно искуство:

-стручни испит за звање доктор медицине;

-лиценца за обављање послова доктора медицине;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН,АПАТИН

В.д. Директор 

Мрђенов др Драгана