Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр 106/18), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода, дел. бр. 1320 oд 19.04.2019. године о расписивању огласа за заснивање радног односа, а по добијеној сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места (ново запошљавање) у Заводу по Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број 112-9805/2018 од 26.септембра 2018. године и 51 број 112-10323/2018 од 29. октобра 2018. године, расписује се

 

ОГЛАС-КОНКУРС

за пријем у радни однос

на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту:

Доктор медицине специјалиста у стационару (специјалиста интерне медицине)

- 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из интерне медицине;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање рада на рачунару.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронску адресу

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и  фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из интерне медицине

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе

  (или решење о упису у именик надлежне  коморе)

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.

 

Пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише,  или се предају лично у архиви Завода на четвртом спрату сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћане кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић