Завод за јавно здравље Краљево

Нa основу члана  7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гл. РС“ број 106/18), члана 22. Статута Завода за јавно здравље Краљево, у складу са кадровским планом  за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  на основу сагласности Министарства здравља  Закључком 51 број 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, ВД директора Завода за јавно здравље Краљево,  дана 23.04.2019. године р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, једног

ВИШЕГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА

у Центру за микробиологију

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

 

  • Диплому стечену на: основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 2005. год. или на основним студијама у трајању од најмање две године,  по пропису који је уређивао  високо образовање до 10. септембра 2005.г.
  • Положен стручни испит;
  • Лиценцу издату од коморе медицинских сестара и здравствених техничара или решење о упису у комору
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Краљеву и на сајту Министарства здравља.

              

            Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у Комору;
  • Доказ о радном искуству
  • Извод из књиге рођених .

 

Пријаве се подносе на адресу Завод за јавно здравље Краљево, Улица Слободана Пенезића број 16. или лично на адресу Улица Југ Богданова број 112.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације могу се добити на телефон 036/392-336 у правној служби.

 

 

ВД Д И Р E K T O Р А

Мр сци др Александар Мацан