Института за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, чл. 10. Колективног уговора Института за плућне болести Војводине од 05.01.2018. године, а у вези са чл. 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), сходно сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број: 112-859/2018 од 30.01.2018. године, број: 112-12610/2018 од 25.12.2018. године и број: 2980/2019 од 26.03.2019. год.), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 • Виша медицинска сестра/техничар на неодређено време, с пуним радним временом, 1    извршилац

Услови:

 • високо образовање стечено
  у школама здравствене струке, на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
  на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на неодређено време, са пуним радним временом, 3    извршиоца

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Лабораторијски техничар на неодређено време, с пуним радним временом, 1    извршилац

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, лабораторијски смер
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, 2    извршиоца

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на одређено време са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског одсуства, 2    извршиоца

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на одређено време са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег од 30 дана, 3    извршиоца

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном стажу (уколико га има кандидат), односно потврду о радном искуству (за кандидате на одређено време).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Кандидати који се благовремено јави на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључивања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић