Дом здравља ''Др. Мартон Шандор '' Мали Иђош

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 1/15), расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено време због замене привремено

одсутних запослених које се налазе на неплаћеном одсуству, са пуним радним

временом, за радно место

 

Виша медицинска сестра-техничар у Одсеку поливалентне патронаже..........1 извршилац

 

Потребни услови за обављање послова:

 

 

          - на основним студијама првог степена(струковне/академске) по пропису који уређује

            високо образованје, почев од 10.09.2005.године

Или

          -на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао

           високо образовање до 10.09.2005.године

 

         -положен стручни испит

         -лиценца за рад

         -биографија

       

            Медицинска сестра техничар у амбуланти..............................1 извршилац

        

Потребни услови за обављање послова:

 

           -средња медицинска школа

           -положен стручни испит

           -лиценца за рад

           -биографија

 

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

           

Кандидати уз пријаву треба  да доставе оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве на оглас неће бити разматране.

 

Пријаву са потребном  документгацијом  доставити путем поште препоручено на адресу: Дом здравља ''Др. Мартон Шандор '' Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Занатлијска број 1. – за оглас.

 

 

В.д.Директор

Др Марко Мартиновић