Дом здравља ``Др Властимир Годић ``

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС и 113/2017), чл.23 Статута Дома здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2018), Кадровског плана за Дом здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. и одлуке директора бр._629_  __ од _22.04.2019     год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време, до 6 (шест) месеци, са пуним радним временом због повећаног обима посла

 

- једног извршиоца (1 извршиоца) – доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена амбуланта Доњи Крчин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин

 

Опис послова :

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; Организује и спроводи прописане систематске, циљне и скрининг прегледе; Учествује у посебним програмима ( вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећаа, мере за рано откривање болести; Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; Даје оцену о здравственом стању и упућије на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; Утврђује време и узрок смрти; Обавља консултације са другим здравствееним радницима и сарадницима.

           

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна премаВисоко образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту  
 • фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • лекарско уверење
 • фотокопију или очитану личну карту

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правно-економске послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт телефон : 037/787-276

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине