Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу Одлуке о поништењу одлуке в.д. директора Института бр. 1203/2 од 22.04.2019. године. Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, објављује:

 

 

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

  

Јавни оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 819 од 06.03.2019. године и на сајту Министарства здравља Републике Србије дана 11.03.2019. године за радно место „Спремачица“ (1 извршилац), на неодређено време, са пуним радним временом у Одељењу за техничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове, поништава се у целости.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Доц. др Верица Јовановић