Завод за јавно здравље Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица в.д. директора Завода за јавно здравље Суботица спец. др мед. Весна Вукмировић

 дана 23.04.2019. године објављује на интернет страници, огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

    ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1)  ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ХИГИЈЕНЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

     (један извршилац)

     Услови:

-  завршен медицински факултет,

- положен специјалистички испит из хигијене

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за хигијену и хуману екологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
  • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из хигијене;
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију лиценце или решења о упису у именик  Лекарске коморе Србије,
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

  

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д. директора

Завода за јавно здравље Суботица

Спец. др мед. Весна Вукмировић