Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

НОВИ САД

 

На основу одлуке директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, број  319 од  24.04.2019. године расписује се

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време у оквиру уговореног броја радника

 

За радно место „дипломирани правник“ .............     1 извршилац.

Опис послова:

– спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

– води управни поступак из делокруга рада;

– припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

– припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

– води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

– припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

– даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

– даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

-припрема материјала за седнице Управног и Надзорног одбора, за директора и друга тела. Присуствује седницама Управног и Надзорног одбора а по потреби и других органа Завода, води и израђује записнике, текстове одлука.

-сарађује са Фондом за здравствено осигурање и другим одговарајућим органима  на нивоу Града, Покрајине и Републике.

- заступа Завод пред судовима и другим државним органима и по пуномоћи,  обавља све потревбне правне радње.

-обавља  послове везане за регистрацију статусних и других промена у Заводу и послове осигурања имовине.

- обавља послове из области јавних набавки у својству службеника за јавне набавке.

-води кадровску евиденцију, врши електронску пријаву и одјаву заопслених и обавља све послове везане за податке о кадровим;

- обавља и друге послове по налогу помоћника директора за правне и финансијске послове и  директора и њима одговара за свој рад.

- обавља и друге послове своје струке по налогу директора и њему одговара за свој рад.

 

Радни однос  заснива се на одређено време, са пуним радним временом.

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 

Стручна спрема:

                            - Високо образовање, завршени правни факултет VII 1 степеном стручне спреме:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно  специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године..

 

Остали услови: – знање рада на рачунару.

                             - радно искуство 3 године у струци

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Нови Сад.

Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе поштом или лично на адресу Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са назнаком „за оглас“.

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну докуменацију:

  • Фотокопију дипломе о стеченом образовању,
  • потврду о радном искуству, ради доказа о испуњености услова и
  • молбу са краћом биографијом.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде изабран по огласу обавезан је да оригиналну  документацију достави на увид.

 

 

Директор Завода

Маст. екон. Славица Патровић