Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

НОВИ САД

 

На основу одлуке директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, број  321 од  24.04.2019. године расписује се

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време у оквиру уговореног броја радника

 

За радно место „администратор подршке корисницима информационих система и технологија“ .............     1 извршилац.

Опис послова:

- саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре;

 - организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја;

 - организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација; -

организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета и других;

 - организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;

 - организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података

- обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу начелника за финансије, помоћника директора за правне и финансијске послове  и директора и њима одговара за свој рад.

 

Радни однос  заснива се на одређено време, са пуним радним временом.

 

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 

Стручна спрема:

                            - Одговарајуће средње образовање

 

Остали услови: – знање рада на рачунару:

  1. Microsoft: Office 2003-2010 (Word, Excell, Power Point) , Outlook Express
  2. Интернет
  3. Рад у Asseco office banking

                             - Енглески језик (говор – виши ниво, читање – напредни ниво, писање – виши ниво)

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Нови Сад.

Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе поштом или лично на адресу Завода за здравтсвену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са назнаком „за оглас“.

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну докуменацију:

  • Фотокопију дипломе о стеченом образовању и
  • молбу са краћом биографијом.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде изабран по огласу обавезан је да оригиналну  документацију достави на увид.

 

 

Директор Завода

Маст. екон. Славица Патровић