Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“

На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10, 46/13,1/15 и 106/18),  одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1355 од  24.04.2019. године и дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-01-1436/2018-02 од 17. децембра 2018. године

 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

  1. физиотерапеутски техничар – 1 извршилац,

 

 

  1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР:

 

Опис послова:

- у области термотерапије ради парафинотерапију; у области хидротерапије спроводи хидротермичке и хидрокинетичке процедуре; спроводи  криотерапију; у области електротерапије спроводи: галванотерапију – класичну галванизацију, хидрогалванске процедуре (четвороћеличне купке, галванска када), електрофорезу лекова, фарадизацију, дијадинамичне струје, интерферентне струје, дуготаласну терапију, микроталасну дијатермију, транскутану електронервну стимулацију, дарсонвализацију; спроводи сонотерапију; спроводи фототерапију (инфрацрвени зраци, ултраљубичасти зраци); спроводи магнетотерапију; у области механотерапије ради ручну масажу, КДФТ  (лимфну дренажу), масажу поткожног везивног ткива (масажа рефлексних зона), васкуларну масажу, подводну масажу по добијеним параметрима, вибрациону масажу и вакум масажу; врши антропометријска мерења; обучава пацијенте за трансфер (постеља-колица, хабард када-базен-струњача); спроводи кинези терапију само под надзором вишег, односно струковног терапеута; води прописану документацију и евиденцију и даје потребне извештаје; у свом раду користи стандардну опрему; обавља и друге послове из своје струке и занимања, као и друге послове по налогу одговорног терапеута за покретне и амбулантне пацијенте и главног терапеута Специјалне болнице, којима и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору где су услови рада често неповољни због испаравања, грејања, зрачења, прашине, буке, сталне психичке напетости и контроле пацијената и опреме уз повећан психофизички напор и повећану опасност од инфекције и алергије.

 

            Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

           

Услови: завршена Медицинска школа; IV степен стручне спреме; смер физоптерапеутских техничара, положен стручни испит, поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе, радно искуство најмање 6 месеци на пословима физиотерапеутског техничара.

 

            Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 09.05.2019. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву

            - кратку радну биографију,

            - диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),

            - уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

            - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија),

            - доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 09.05.2019. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.  д и р е к т о р,

Др мед. Раде Костић