Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 4497                  од   24.04.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

 

  • ОЈ Дом здравља Ариље

 

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ...................................... 1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинске сестре техничара у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа ,смер медицински техничар и положен стручни испит

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи односно факултету
  • Оверену фотокопију стручног испита
  • Кратку биографију

 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић