Дом здравља Панчево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија /Службени гласник РС бр 106/2018/ и члана 7. Правилника о раду Дома здравља Панчево и на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Број: 112-01-383/2019-02 од 10.априла 2019.године,  директор  Дома здравља Панчево дана 25.04.2019.године расписује

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем  у  радни  однос 

 

    ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ    - 1 извршилац нa неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

ОПИС ПОСЛОВА: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената  оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности

                  

У  С  Л  О  В  И :

 

  1. Завршен Медицински факултет , стручни испит, VII-1, лиценца за рад, специјалистички испит из опште медицине, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxеl и интернет сервиса, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ  - 1 извршилац на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту деце

 

ОПИС ПОСЛОВА:  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или  повреде;

учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

 

У  С  Л  О  В  И :

 

  1. 1. . Завршен Медицински факултет , стручни испит, VII-1, лиценца за рад, специјалистички испит из педијатрије , познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxеl и интернет сервиса, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ  - 1 извршилац на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби  за правне, економско – финансијске, техничке и друге послове

 

ОПИС ПОСЛОВА:  припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

У  С  Л  О  В  И :

 

  1. 1. Завршен Правни факултет , VII-1, положен стручни испит за службеника за јавне набавке у складу са законом , познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxеl и интернет сервиса

 

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

                                                                                                                                             

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА