Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-383/2019-02 од 04.04.2019. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, директор Института за ментално здравље дана 19.04.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци.

 

Високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
    •  

Заинтересовани кандидати  подносе:

  • пријаву на јавни оглас – молба,
  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 23.04.2019. ГОДИНЕ И ВАЖИ ДО 03.05.2019. ГОДИНЕ.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

 

Д и р е к т о р

Института за ментално здрављe

Проф. др Душица Лечић Тошевски