Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 3586    од  23.04.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање сагласности  за  ново запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51  број:112-2980/2019   од  26.03.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

-   доктор  медицине  за  потребе  Службе  за  унутрашње  болести-Одсек  за  алергологију  и  реуматологију  1  извршилац

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* Високо образовање:

-на  интегрисаним  академским  студијама , по  пропису  који   уређује  високо  образовање, почев  од   10.септембра  2005.године ;

- на  основним   студијама  у  трајању  од  најмање  пет  година,   по пропису  који   је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године

*  положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима;

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила ;

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту;

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,

в.д. директора

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС, аутономна  покрајина  и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.106/2018)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа , бр.ОБВ -01-3588  од  23.04.2019.године, а по основу  сагласности  Комисије за  давање сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава,Закључак  51 број :112-2980/2019  од  26.03.2019.године

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем  у  радни  однос  на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

- виши  радиолошки  техничар  за  потребе  Одсека  за  инвазивну  радиолошко-кардиолошку  дијагностику  са  пејсмејкер  центром  Службе  за  унутрашње  болести  -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас

Високо  образовање:

- на  струковним  студијама  првог  степена (основне струковне студије), по пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од  10.септембра  2005.године; 

-на основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године ,  по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године ;

-положен  стручни  испит  за  струковног  медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  са  контакт  подацима;

-  фотокопија  дипломе  о завршеној  високој/вишој  школи  одговарајућег  профила ;

- фотокопија уверења о положеном  стручном испиту за струковног медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара;

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,

в.д. директора