Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 4654  од               25.04.2019.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-2980/2019 од 26.03.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

              

          ОЈ Општа болница Прибој

  1. Доктор медицине ....................................................................................... 1 извршилац

 

        Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктор медицине  – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић