Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2151/1. од 25.04.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време за следећe раднo местo

Медицински техничар у трансфузиологији1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви/продуката од крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић