Апотека “Ужице”

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС” број 106/2018), и Одлуке директора Апотеке „Ужице“ број 0105/1-_____ од 25.априла 2019. године о расписивању огласа, а ускладу са одредбама Правилника о организацији и систематизација послова, Апотека „Ужице“, у Ужицу ул.Димитрије Туцовића бр.43, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос у циљу попуњавања слободног радног места, у складу са Закључком 51 Број 112-14293/2014 од 13. новембра 2014. године донетим од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ, у јединици за издавање готових лекова Коловрат, општина Пријепоље, један извршилац са пуним радним временом, на одређено време.

Опис послова: утврђен Правилником о  о организацији и систематизација послова, Апотека „Ужице”

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

  • VII-1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет
  • положен стручни испит за дипломираниог фармацеута
  • најмање 1 година радног искуства, након положеног стручног испита, на пословима дипломираног фармацеута у апотеци

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву на оглас доставе краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању, доказ о радном искуству на пословима дипломираног фармацеута у апотеци и уверење о положеном стручном испиту.

Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена у општини или суду. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује у листу ''ПОСЛОВИ'', Националне службе за запошљавање-филијала Пријпоље,  и на web site Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве на оглас се могу поднети лично у седишту Апотека “Ужице”, сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Апотека ''Ужице'' ул. Димитрије Туцовића бр.43, 31000 Ужице са назнаком ''за оглас''.

Поступак пријема из тачке 1. ће спровести комисиија образоване одлуком директора, које ће са кандидатима који су конкурисали на оглас, обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг листе, дати директору предлог за пријем кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање. Благовременом се сматра пријава пристигла у Апотеку “Ужице” закључно са осмим даном рока до 15 часова.

 

Директор, Апотека „Ужице“

Радоица Нишавић,дипл.фарм.