Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  9. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( “Сл. Гласник ПС” бр.36/2010, 46/2010-споразум и 74/2013-споразум и 97/2013-споразум, 1/2015) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

 

  1. Доктор медицине – изабрани лекар, на одређено време са пробним периодом од 3 месеца, са пуним радним временом…......1 извршилац

 

 Услови за заснивање радног односа:

   

     - Високо образовање:- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

          - положен стручни испит,

          - лиценца за рад

 

Захтевано радно искуство:

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору

 

            Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

            Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије.       Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

            Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

            Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Рената Миклош