Завод за јавно здравље Чачак

На основу чл.24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе („Сл.гл.РС“ број 1/15 и 106/18) и  у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-655/2019 од 26.јануара 2019.године и Закључком број: 112-1931/2019. од  26.фебруара 2019.године  

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

  1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
  • Радни однос се заснива на неодређено време

2    Број извршилаца: 2

3    Радно време: пуно радно време

 

               Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Чачак у Центру за микробиологију

          Обавља пријем и припрему узорака у лабораторији и на терену врши засејавање по дефинисаним параметрима из радне листе, врши контролу тачности евиденције узорка, секундарну обраду узорка, припрема и боји препарате за микроскопирање , прикупља резултате испитивања које доставља на пријемно оделење. Задужен је за хигијену свог радног места.Врши узорковање биолошког материјала врши унос података у електронску евиденцију у Центру за микробиологију и на терену припрема узорке,реагенсе,подлоге и опрему за микробиолошка испитивања.              

     Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораториске опреме.Одржава културе микроорганизама.Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала у складу са номенклатуром услуга на сва три нивоа здравствене заштите.Обавља и друге послове по налогу претпостављених.

 

            УСЛОВИ: - завршена средња Медицинска школа ( IV), лабораторијски смер,

                             - положен стручни испит,

                             - лиценца

                             - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

                             - познавање рада на рачунару

                             - положен возачки испит ” Б” категорије

             Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи смер лабораториски техничар,фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о издавању лиценце,  доказ о стеченом радном искуству од најмање 6 месеци у наведеном звању,  фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних (ако је дошло допромене презимена), фотокопију личне карте, доказ о познавању рада на рачунару-фотокопију сертификата ако поседује, а ако не поседује провера се врши непосредно код послодавца.           

             Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном.

            РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе запошљавања филијала у Чачку.

              Пријаве са документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра бр.I бр.8 са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лабораторијски техничар у дијагностици а на полеђини коверта навести име и презиме подносиоца пријаве. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве које не садрже тражене податке неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

 

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеb сајту Министарства здравља.

 

 

вд Директор

др Ана Мишовић