Dom zdravlja Žitište

Na osnovu čl. 115. i 119 st.1 tač.12 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik“25/2019) i čl. 20-23. kao i člana 27. Statuta Doma zdravlja Žitište Upravni odbor Doma zdravlja na svojoj četvrtoj sednici održanoj 25.04.2019. godine

 

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za  direktora Doma zdravlja Žitište

 

            Za direktora Doma zdravlja Žitište može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

1) da je doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, odnosno magistar farmacije-medicinski biohemičar ili ima visoko obrazovanje iz oblasti pravnih, ekonomskih, odnosno organizacionih nauka, na akademskim master studijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje;

2) ima završenu akreditovanu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao rukovodilac zdravstvene ustanove, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi;

4) nije osuđivano, odnosno protiv kojeg se ne vodi istraga, odnosno protiv kojeg nije podignuta optužnica za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, u skladu sa Krivičnim zakonikom, zbog koje ne može obavljati dužnost direktora;

5.da ima završenu specijalizaciju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

6, Da nije član organa političke stranke;

 

Uz prijavu na konkurs dostaviti:

1.Biografiju

2.Overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu i specijalizaciji

3.Overenu fotokopiju uverenja o završenoj edukaciji iz oblasti menadžmenta u  zdravstvu.

4.Potvrdu o stažu u oblasti zdravstvene zaštite

5.Uverenje da kandidat nije osuđivan (iz Suda)

6.Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga (iz MUP-a)

7,Svojeručno potpisanu izjavu da nije član organa političke stranke.

8.Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)

            Mandatni period je 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

            Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“

            Prijavu slati na adresu Dom zdravlja Žitište I. L. Ribara 16, 23210 Žitište sa naznakom „Konkurs za direktora“ ili predati lično pravnoj službi. Lice zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Najerica Olgica,dipl.pravnik, telefon 023/3821-010.

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Vaso Pribićević