Дом здравља „Ириг“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Сагласности Комисије за кадрове здравствених установа број 112-01-306/2019-02 од 12.04.2019.године, члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” као и одлуке директора број 779/19 од дана 03.05.2019.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом до повратка привремено одсутне запослене и то:

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР.........................................................................1 ИЗВРШИЛАЦ за рад у Служби лабораторијске и радиолошке дијагностике – Одељење за лабораторијску дијагностику

 

         Опис послова:

 

 • Узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;
 • Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • Одржава културе микроорганизама;
 • Ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;
 • Правилно одлаже медицински отпад.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • Средње медицинско образовање – смер лабораторијски техничар;
 • Стручни испит;
 • Лиценца;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте,
 • Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Уверење о држављанству (фотокопија),
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

           Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Лабораторијског техничара“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин