Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015)  и одлуке в.д. директора Института бр. 2235/1 од 12.04.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Канцеларији за скрининг рака Центра за котнролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

на одређено време, са пуним радним временом, до 24 месеца, због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Учествује у организацији комуникационих канала унутар Канцеларије и са релевантним здравственим установама, по питању формалне и неформалне комуникације. Комуницира са окружним институтима и заводима за јавно здравље, као и свим установама које спроводе програме организованог скрининга рака на дненом нивоу. Води пословну комуникацију и коресподенцију, успоставља и организује базе података, врши набавку за потребе Канцеларије, организује састанке, води записнике. Администрира послове везане за активности Канцеларије, као и рад републичке стручне комисије према упутствима шефа Канцеларије. Организује прикупљање, обраду и анализу података релевантних за спровођење активности у програмима раног откривања рака. Спроводи коореспонденцију са директорима и стручњацима, који учествују у спровођењу организованог скрининга рака. Учествује у техничкој припреми стручних упутстава и извештаја. Припрема податке по захтеву других институција и организација. Учествује у формалном извештавању и припреми недељних, месечних и годишњих извештаја о спровођењу раног откривања рака на територији Републике Србије. Учествује у планирању кампања за промоцију здравља у сарадњи са Шефом и координаторима програма. Учествује у креирању здравствених порука за јавност у циљу раног откривања рака и сарађује са медијима и средствима јавног информисања према плану комуникације Канцеларије. Учествује у комуникацији, припреми и презентацији информација за медије. Стручна је и оперативна подршка за спровођење програма скрининга рака у Канцеларији. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Канцеларије,  по налогу шефа Канцеларије.

 

Услови:

  • високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару, знање једног светског језика, организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије