Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице „Стефан Високи“, члана                 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, а у складу са кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године), директор Опште Болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ПОВИШЕНОГ ОБИМА ПОСЛА

 

Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици

(VII/2 степен стручне спреме)  ............................................... један (1) извршилац

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из микробиологије са паразитологијом
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије за специјалисту микробиологије са паразитологијом

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног специјалистичког испита)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из микробиологије са паразитологијом,
 • Оверена фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Оверена фотокопија лиценце лекарске коморе Србије
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање Смедеревска Паланка и на огласној табли Опште болнице “Стефан Високи“ Смедеревска Паланка.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време (са назнаком за радно место), или, лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ сваког радног дана до 15,00 часова.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић