Дом здраља Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– изабрани лекар - 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до повратка лекара са специјализације за рад у Здравственој станици Сонта. Опис посла: Директно прима задатке од директора Дома здравља и њему је одговоран за извршење истих.Организује рад службе у Здравственој стници Сонта. Стара се да односи свих здрвствених радника службе према пацијентима буду у складу са етичким нормама здравствених радника.Као стручни и организациони руководилац врши стручни надзор над радом радника службе.Одговоран је за рад и радну дисциплину свих радника у служби и по потреби покреће дисциплински поступак због повреде радних обавеза.Стара се о унапређењу стручног нивоа рада извршилаца путем увођења нових метода и техника рада.Стара се о опремљености службе потребним апаратима и уређајима.Стара се о спровођењу мера штедње и рационалнијег коришћења добара Дома.Попуњава налог требовања материјалних средстава, потписује га и предаје на даљи увид комерцијали.Сарађује са директором и консултује га о намерама и предузетим мерама.Учествује у сарадњи са директором и главном медицинском сестром у изради предлога годишњег плана рада службе и прати извршење истог.Учествује у планирању и програмирању средњорочног плана развоја службе.Учествује у изради плана коришћења годишњих одмора радника службе и брине се о благовременој замени одсутних радника.Задужен је за законито спровођење инвентара.Обавља све потребне лекарске прегледе у Здравственој станици, а по потреби и на терену.По потреби упућује пацијенте на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе на болничко лечење.Упућује на бањско климатско лечење по предлогу специјалисте.Отвара, контролише и прати боловање, попуњава пријаве о несрећи на послу, пријаве заразних болести, професионалних оболења, малигних оболења, реуматска грозница, дијабета и психоза.Издавање налога за давање ињекција и вакцина.Издаје налоге за поливалентне патронажне сестре.Даје налог медицинској сестри за кућно лечење.Даје налог за узимање лабораторијског материјала и других потребних анализа.Даје налог за превоз болесника санитетским возилом.Даје налог за протетска помагала.Обавезан је бити у приправности према распореду ван редовног радног времена ноћу, на дане седмичног одмора и празника.Издаје посебне рецепте за токсико-маногеним дејством.Попуњава извештај о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла).Обавља контролне прегледе.Обавља лекарски преглед са обрадом за упућивање на лекарску и инвалидску комисију.Обавља лекарске прегледе у циљу утврђивања смрти и издавања потрврде о смрти, вођењу књиге умрлих.Обавља мање хируршке интервенције.Врши стручни надзор рада медициских сестара у превијалишту и картотеци.

 

  1. 2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Хитној медицинској помоћи – 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова недељно), на одређено време до 1 године. Опис посла: Директно прима задатке од начелника службе хитне медицинске помоћи и њему одговара за извршење истих.Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којима је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ.По потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе.Утврђује време и узрок смрти.

 

 

 

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

      Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању

доктора медицине.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце и потврда о радном искуству.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 08.05.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав