Дом здравља Трговиште

На основу Члана 7. и 8. Посебно Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једниница локалне самоуправе („СЛ.Гласник РС“ бр. 106/2018), тачка 4. алинеја 4. Кадровског Плана за Дом здравља Трговиште за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 17.04.2019. године, ради запошљавања на одређено време и ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл. Гласник РС“ број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12- др. пропис 119/12 – др. пропис и 22/13,16/18), директор Дома здравља Трговиште расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – један (1) извршилац на одређено време, најдуже до 24 месеца, са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва

Услови за заснивање радног односа су:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Завршен Медицински факултет,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца,
 • Положен возачки испит „Б“ категорије
 • Најмање 12 месеци рада у здравственој заштити (након положеног стручног испита)

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Трговиште.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву на оглас,
 • Кратку биографију,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију возачке дозволе,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених,
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству,
 • Оверену фотокпију Уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију Лиценце,

Изабран кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско Уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагасност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља Трговиште

Улица: Краља Петра Карађорђевића бр. 81

17525 Трговиште

 

 Кандидатима који не буду изабрани,не враћа се конкурсна документација,али исту могу преузети у просторијама правне службе.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште.

 

За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210

 

 

Директор  Дома здравља Трговиште

Др Новица Живановић