Дом здравља Велико Градиште

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.106/2018 ), потребе  Дома здравља Велико Градиште за попуњавање слободних односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Велико Градиште за 2018. годину ( број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.), сагласности Министарства здравља- Комисије за кадрове здравствених установа ( број:112-01-564/2019-02) и Одлуке директора Дома здравља Велико Градиште број:474 од 19.04.2019. године,  Дом здравља Велико Градиште расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Докторе медицине, са пуним радним временом за пријем у радни однос на одређено време ради обезбеђења услова у погледу кадра, до доношења Кадровског плана за 2019 годину/ односно до трајања потребе процеса рада за обављањем послова доктора медицине, а најдуже  до 2 године

            - 3 извршиоца

            За рад на пословима доктора медицине

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД:  утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Велико Градиште

ОПШТИ/ ТИПИЧАН ОПИС ПОСЛА.

 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- Води све прописане медицинске евиденције,

- Све предузете мере бележи у картон осигураника или протокол,

- Обавља и друге послове предвиђене Правилником.

 

 

            Услови за заснивање радног односа:

            Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:

            - завршен Медицински факултет

            - положен стручни испит

            - одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе)

            Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације:

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор .

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, економско- финансијске и техничке послове Дома здравља Велико Градиште

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење, Доказ да није осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију претходно наведену уз пријаву- молбу у оригиналу или оверене фотокопије.

            Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији "Послови" (интернет страници Националне службе за запошљавање) и Министарства здравља РС.

            Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

            По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

            За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

 

 

Директор

Дома здравља Велико Градиште

Др Љиљана Стевановић