Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“  бр. 106/2018),а у складу са Закључком  51 Број:112-2980/2019 од 26.03.2019 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћења из члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”, в.д директора Дома здравља,,Др Симо Милошевић” расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

1.У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове (Одељење за економско-финансијске послове)

Дипломирани економиста за финансијско –рачуноводствене послове-1 извршилац

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- Фотокопију дипломе о стеченом звању;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију личне карте;

 

  1. У Служби за социјалну медицину и здравствено информациони систем и поливалентну патронажу (Одсек за здравствено информациони систем)

 

 

-Инжењер за рачунарске мреже-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање једна година радног искуства.

 

Заинтересовани кандидат  подноси следећу документацију:

--Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о стеченом звању;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

  1. У служби за стоматолошку здравствену заштиту-Стоматолошка сестра-техничар-1 извршилац

 

Стручна спрема / образовање

Завршена средња зуботехничка школа, смер стоматолошка сестра, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој Зуботехничкој школи,смер стоматолошка сестра;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

  1. У служби за лабораторијску дијагностику-Лабораторијски техничар-1 извршилац

 

Стручна спрема / образовање

Завршена средња медицинска школа смер-лабораторијски техничар, положен стручни испит,

IV  стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој Медицинској школи,смер лабораторијски техничар;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица