Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 08.05.2019. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове лабораторијског техничара у дијагностици. Извршилац један

 

Опис послова:

 • учествује у обављању рутинског лабораторијског рада;
 • стара се о потрошном материјалу;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • одржава културе микроорганизама;
 • ради на анализаторима (Елиса процесори, Мини Видас и сл.);
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје;
 • ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата;
 • ради на узимању биолошког материјала од лабораторијских животиња и њиховој обради;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер лабораторијски техничар;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима лабораторијског техничара у дијагностици.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила

Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко

Ждрале