Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања број 01-1651/1 од 05.07.2006.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број 112-4270/2019 од 25.04.2019.године и чланова 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 106/18), директор Специјалне болнице доноси

 

О Д Л У К У

О  ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

 

 1. Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (до 31.08.2019.године) у Специјалној болници за лечење и рехабилитацију "Меркур"-Врњачка Бања и то :

ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА.......................................1 (један) извршилац“.

            ОПИС ПОСЛОВА:

            - врши послове неопходне за организацију и рад болничке апотеке;

            - одговоран је за свој стручни рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради;

            - обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом;

            - за свој рад одговоран је шефу болничког одељења, начелнику медицинских служби, помоћнику директора за медицинске послове и директору Установе.

 

 1. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -  завршен Фармацеутски факултет - VII степен стручне спреме;

            -  положен стручни испит и

            -  важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

 

 1. Кандидати прилажу следећа документа:

            - пријаву - молбу;

            - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

            - оверену фотокопију одобрење за самостални рад (лиценца);

            - оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

            - доказе о радном искуству кандидата (копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или сл.);

            - потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

           

 1. Решењем директора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

 1. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду присуствовали разговору са Комисијом за избор кандидата.

 

 1. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије и то у року од 30 дана од дана објављивања истог у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање.

 

 1. Пријаве се подносе лично или путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"-Врњачка Бања, ул. Булевар српских ратника бр. 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда "Термоминералног купатила" - канцеларија број 2.

            Пријаве се достављају обавезно у затвореној коверти са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ“. На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон,

e-mail адресу) кандидата.

            Рок за подношење пријава је до 10:00 часова дана 24.05.2019.године.

            Разговори са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће се дана  24.05.2019.године у Згради "Термоминералног купатила" у Врњачкој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на увид важећу личну карту или други важећи документ којим доказују идентитет) и то са почетком у 10:30 часова.

            О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник.

 

 1. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 1. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор Установе ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају Комисије.

 

 1. Овај оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије, у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање и на огласним таблама Специјалне болнице.

 

 1. За све додатне информације контакт особа је Божидар Вучковић, начелник службе за правне и економско - финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/515-515-0 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-513-2.

 

 1. 13. О спровођењу ове Одлуке стараће се помоћник директора за медицинске послове, начелник службе за правне и економско - финансијске послове и други непосредни руководиоци, свако у оквиру своје надлежности и одговорности.

 

 

ДИРЕКТОР

др сци. мед. Дејан Станојевић