Дом здравља „Сремска Митровица“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

  1. За радно место „ Возач  у хитнoј медицинској  помоћи“  -  Служба хитне медицинске помоћи            ---------------------------------------------------------------------------------------1  извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом, до три месеца, због повећаног обима посла

 

Услови за заснивање радног односа:

 

  • Завршена средња школа
  • положен возачки испит „Ц“ или „Б“ категорије, посебна здравствена способност за возача
  • 6 месеци радног искуства.

       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

 

  • фотокопију дипломе о завршеној школи
  • фотокопију доказа о положеном возачком испиту
  • фотокопију важеће личне карте
  • доказ о радном искуству
  • детаљнију биографију ( контакт телефон, адреса становања..).

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос и доказ да је здравствено способан за обављање наведених послова ( лекарско уверење).

Непотпуне, неблаговремене и непотписане  пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево др Мирослава