Општа болница Кикинда

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /18 од  10.05.2019. године, расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Виша медицинска сестра – техничар у гинекологији и акушерству– 1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за гинекологију и акушерство – ради замене одсутнниe запослене за време спречености за рад преко 30 дана
  2. Медицинска сестра-техничар на неонатологији - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад на Одељењу за неонатологију – ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1: Високо образовање на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. Године;  односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године. Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

 

Опис послова под редним бројем 1:  планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројем 2– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

 

Опис послова под редним бројем 2: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеним високо струковним студијима односно вишој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем   2 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић