Дом здравља Босилеград Породин

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/18), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2018.годину, број                                  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 295  од 07.05.2019. године, расписује се

  

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

Доктора медицине изабрани лекар за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време до повратка запослених са одсуства  са  непуним  радним временом (60 %), број   извршилаца - 2

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

  • Завршен медицински факултет,
  • Положен стручни испит,
  • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

  • Диплома о завршеном медицинском факултету
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
  • Уверење о држављанству РС,
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
  • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

II

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

III

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

IV


Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

V

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – "Доктор медицине изабрани лекар“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицине