Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина  од 07.05.2019.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на неодређено  време и то:

-једног извршиоца –лабораторијски техничар , са пуним радним временом у јединици за радиолошку и лабораторијску јединицу  Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:-

Средње образовање у трајању од  четири године.

-стручни испит;
- лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторисјког техничара.

Потребна документација:

                               -оверена фотокопија  дипломе

                               -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                -извод из матичне књиге рођених                               

                                -уверење о држављанству                                 

            Опис послова одређен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

-узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
- одржава културе микроорганизама;
- ради на биохемијским и другим анализаторима;
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију.

- За свој рад одговара ординирајућем доктору и главној сестри Дома здравља.

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .