Здравствени центар Неготин

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018), чланa 22. Статута ЗЦ Неготин, Кадровског плана за Здравствени центар Неготин за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. и 06.03.2019. године, у складу са Обавештењем Министарства здравља РС број 112-01-318/2019-02 од 16. априла 2019. године и сагласности Комисије за кадрове здравствених установа и одлуке в.д. директора ЗЦ Неготин бр. 01-1587 од 10.05.2019. године, Здравствени центар Неготин расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

 

Оглашава се пријем доктора медицине у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради обезбеђења услова у погледу кадра, до добијања сагласности Комисије Владе:

 

 • у Служби хитне медицинске помоћи – 3 (три) извршиоца;
 • у Служби здравствене заштите одраслих становника са мед. рада – 1 (један) извршилац.

 

ОПИС ПОСЛОВА: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Неготин.

 

 УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом:

- Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање – стручни назив доктор медицине:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

- Додатна знања / испити / радно искуство:

 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • са или без радног искуства.

 

Као ДОКАЗ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценцe за рад или решење о упису у именик Коморе;
 • доказ о радном искуству (фотокопије Уговора о раду, Уговора о привременим и повременим пословима и слично...),
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

РОК за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Министарства здравља РС.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о избору.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Здравственог центра Неготин или поштом на адресу:

 

Здравствени центар Неготин,

ул. Бадњевска број 4, 19300 Неготин,
са назнаком: „Пријава на оглас“

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 019/544-196.

 

Здравствени центар Неготин

В.д. директора

Др Видосава Пауновић Барбуловић