Дом здравља „Вождовац“

 

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015, 3/2018 и 106/2018), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“, Дом здравља „Вождовац“, дана 16.05.2019. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, на неодређено време, у  Групи за хигијену и вешерај, са пуним радним временом – 1 (један) извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

 

  • Завршена осмогодишња школа
  • Минимум 5 година радног искуства на предметним пословима у здравственим установама

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 113/17 ) и посебним прописима везаним за јавне службе:

 

  • Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци ) ;
  • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага ( Уверење суда не старије од 6 месеци ).

 

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“ и  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка 16, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „ За оглас – спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге “.

 

 

Дом здравља „Вождовац“

В.Д. Д И Р Е К Т О Р

Др Невенка Величковић