Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“

                 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

Димитрија Туцовића 161, 11000 Београд,  тел.: 011/ 380-69-69, факс: 011/ 380-96-50

                     

ZVEZDARA UNIVERSITY MEDICAL CENTER

161, Dimitrija Tucovića Str., 11000 Belgrade, Serbia 

Phone: + 381-11- 380-69-69, Fax: + 381-11- 380-96-50

 

 

  

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 1/2015.), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  Zaključkom   51   broj: 112-01-383/2019-02 od 15.04.2019. godine Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ od 08.05.2019. godine. godine donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos:

 

  1. TRI IZVRŠIOCA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR OPŠTEG SMERA U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

USLOVI:

  • srednje obrazovanje,
  • stručni ispit
  • licenca,
  • najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

 

Zainteresovani kandidati uz prijavu na javni oglas,  podnose:


                 -   prijavu na oglas sa kratkom biografijom, navedenom adresom i kontakt    

                     telefonom ( elektronska adresa)

-    overena fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi

-    overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu

-   overena fotokopija  dozvole za rad – licenca izdata od strane nadležne komore ( ili rešenje nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence)

-    potvrda o radnom iskustvu

 

Dostavljena dokumenta se vraćaju lično, preuzimanjem u kadrovskoj službi KBC „ Zvezdara“

Odluka o izboru kandidata će biti dostavljena učesnicima javnog oglasa.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Poslovi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

                                                                                                                                    

D i r e k t o r

KBC „ Zvezdara“

Prof. dr Petar Svorcan