Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке број 1304 од 24.04.2019. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана (на терет Фонда) са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

Једног (1) извршиоцарадник на припреми лабораторијског материјала у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу за техничке и услужне послове

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршена Основна школа   

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Опис посла:

-пере и стерилише све врсте посуђа по налогу главног лаборанта, шефа Лабораторије

-ради и друге послове по налогу главног лаборанта и шефа Лабораторије

-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „При- јава на оглас за пријем rрадника на припреми лабораторијског материјала до повратка запослене са боловања.“

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

         

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА          

Доц.др Јелена Антић