Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

 

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/2015 и 3/2018), на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за здравство број 138-401-223/2019 од 31.01.2019. године, и у складу са чланом 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, расписујем:

 

О Г Л А С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, док траје пројекат „Родитељска кућа“, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ - У РОДИТЕЉСКОЈ  КУЋИ – 1 извршилац              

 

Опис послова: - одржава хигијену у Родитељској кући

  • односи прљав и доноси чист веш
  • ради и друге послове из свога делокруга а по налогу непосредног руководиоца
  • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • завршенa основна школа

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос у Родитељској кући на пословима спремачице“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДIРЕКТОР IНСТIТУТА:

Доц.др Јелена Антић