Дом здравља Свилајнац

Здравствена установа Дом здравља Свилајнац, ул.Краља Петра Првог бр.47, 35210 Свилајнац, на основу члана 7. тачка 1. став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (*Службени гласник РС* бр. 106/2018), члана 23.Статута ДЗ Свилајнац, Правилника о организацији и систематизацији послова у ДЗ Свилајнац, Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Свилајнац и Сагласности Министарства здравља број:112-2980/2019, Одлуком директора бр.610/19  од  25.04.2019. године,  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И      О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту : доктор медицине

- 1 (један) извршилац, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (*Службени гласник РС* бр.24/2005...113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Свилајнац :

 1. завршен  Медицински факултет - високо образовање :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

 1. положен стручни испит за доктора медицине
 2. лиценца за рад Лекарске коморе Србије
 3. радно искуство у струци најмање 3 (три)  године

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави у оригиналу или овереној копији следећа документа :

     -    диплому о завршеном Медицинском факултету,

 • уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине
 • лиценцу за рад Лекарске коморе Србије
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • Уверење о држављанству РС
 • Очитану личну карту или копију личне карте

Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

-Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани на разговор ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

 

-Изабрани кандидат дужан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави документацију потребну за заснивање радног односа:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос,

     - Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,                 да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда)

 • Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице)

     - Дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна Лекарска комора

     - доказ о радном искуству у струци (фотокопија Уговора о раду, потврда о радном стажу у струци и сл....)

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе, у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Свилајнац.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

       Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти, преко писарнице Правне службе ДЗ Свилајнац или поштом на адресу: Дом здравља Свилајнац, ул.Краља Петра Првог бр.47, 35210 Свилајнац, са назнаком: *Пријава на Јавни оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине*

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу *ПОСЛОВИ* Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља Свилајнац  http://www.dzsvilajnac.com/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон је 035 / 321 105.

 

 

предмет обрадио:

Драган Марковић дипл.правник

 

                                                                      

м.п. Дом здравља Свилајнац

Мр сци.др Вера Бранисављевић

директор