Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/15), члана 24-27 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 113/2017“), Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Пожаревац заследеће радно место:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -  1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршен медицински факултет – VII-1 степен стучне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Минимум 2 (две) године радног искуства у струци из области здравства;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету – VII-1 степен стручне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Уверења о личним подацима из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
 • Фотокопију возачке дозволе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:  012/222-690.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „ За оглас “ , или директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07:00 до 14:30 часова.

 

В.Д. Директора Завода за јавно здравље Пожаревац

др Ана Јовановић