Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

На основу  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Обавештења Министарства здравља Републике Србије о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-383/2019-02 од 10.04.2019. године и члана 22. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, доносим

 

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I  Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 1. Мајстор одржавања (руковаоц парних котлова), 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за кога су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Опис посла

Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

Контролише рад котлова и целокупну грејну инсталацију. Одговоран је за рад погона грејања. Свакодневно својим радом и контролом не дозвољава да се проузрокује квар. Стално контролише количину горива о чему извештава шефа одсека. Задужује се са целокупним горивом за грејну сезону и контролише његову рационалну потрошњу. При руковању строго се придржава упутства за руковање и пуштање у погон котларнице. Поред послова чишћења котлова и одржавања опреме у котларници контролише загрејаност служби и отклања кварове настале у току рада. Стара се о раду базена и контролише исправност базенске воде. Све примедбе упусује у дневник који се води сваког дана а за кварове обавештава шефа одсека. Задужује се алатом. По потреби служби дужан је да и ван радног времена долази ради нормалног функционисања грејања. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је  шефу одсека и начелнику  одељења.

2) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, у трајању од најмање три године

изузетно

 • Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

3)Додатна знања / испити / радно искуство

 • Положен стручни испит за рад са судовима под притиском

           

 1. 2. Радник обезбеђења без оружја, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за кога су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Опис посла

Дужан је да има лиценцу за вршење послова службеника обезбеђења. Регулише улаз и излаз из објеката и круга болнице, врши проверу идентитета лица , води евиденцију за сва возила која улазе у круг болнице и врши наплату уз доказ о наплати (признаница). Забрањује неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекте и круг опште болнице, онемогућава недозвољене уласке и изласке, евидентира улазак и легитимацију лица која долазе у пословне просторије. Има овлашћење да привремено задржи лице које је затекао у објектима или кругу опште болнице у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције. Позива таxи возила, ватрогасну и сервисну службу у случају утврђене потребе за тим. Одговоран је за употребу кључева који стоје у портирници, ради на одржавању хигијене портирнице. Одговоран је за неисправност која се деси за време свог дежурства. Службеник обезбеђења мора да има положен ватрогасни испит. Рукује противпожарном опремон и опремон цивилне заштите и стара се да опрема буде увек исправна за употребу. По потреби обавља и послове возача на територији града при чему је одговоран  за возило као и за алат и материјал који се налази уз возило. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је шефу одсека.

2) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, у трајању од најмање три године

3) Додатна знања / испити / радно искуство

 • Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 

 1. 3. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за кога су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Опис посла

Одржава хигијену просторија (болесничких соба - одељења , ходника , чекаоница и нус просторија) и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Пере и чисти врата и прозоре. Преноси материјал за одржавање хигијене. По потреби и по налогу главног техничара одељења носи прљав веш са одељења а доноси чист .

По налогу шефа одсека ради и послове помоћног радника у централној перионици. Прима прљав веш и исти класификује за прање . Ставља веш у машину  и опран суши , одговоран је за квалитетно прање веша Врши пеглање веша и одговора за уредно пеглање веша. По потреби врши чишћење просторија. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је  шефу одсека и начелнику  одељења.

2) Стручна спрема / образовање

 • Основно образовање

 

II  Послове из тачке I ове одлуке и услове за рад на тим пословима Општа болница Прокупље ће огласити код Националне службе за запошљавање – филијала Прокупље, wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.

III  Пријаву на оглас из тачке II ове одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе Општој болници Прокупље у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

 

 ДИРЕКТОР ,

Др Сњежана Арсић

 

 

На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 1804 од 08.05.2019. године, расписује се

 

ОГЛАС  ЗА

 ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 

 1. 1. Мајстор одржавања (руковаоц парних котлова), 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, у трајању од најмање три године

изузетно

 • Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • Положен стручни испит за рад са судовима под притиском

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи уз коју се прилаже и доказ о радном искуству на пословима руковаоца парних котлова;
 • Оверену фотокопију сертификата за рад са судовима под притиском (руковаоц парних котлова)

 

 1. Радник обезбеђења без оружја, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, у трајању од најмање три године

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 

 1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Услови за заснивање радног односа су:

 • Основно образовање

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављати на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље или лично доставити у писарницу Опште болнице.                                              

 

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић