Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

        На основу члана 6. став 1. Колективног уговора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број:01-620/19     од 14.05.2019. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

          

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време,због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2019. године.

    

 1. Виши физиотерапеут - 1 извршилац при Болничком оделењу за лечење и рехабилитацију.

    

    Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

- високо образовање;

  - на основним студијама првог степена (основне струковне/академске студије) из области медицинских наука по пропису који уређује високо образовање , почев од 10. септембра 2005. године

  - на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање струковни физиотерапеут/дипломирани  физиотерапеут/виши физиоптерапеут,
 • Лиценца за обављање послова струков. физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут,
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. Физиотерапеутски техничар – 2 извршиоца при Болничком оделењу за лечење и рехабилитацију.

 

   Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 • Средње образовање – образовни профил физиотерапеутски техничар
 • Додатна знања/испити/радно искуство:

 

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутски техничар;
 • Најмање шест месеци у наведеном звању.

 

 1. Кувар - 1 извршилац при Одсеку за угоститељство

   

    Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 • Средње образовање: завршена угоститељска школа III или IV степен, смер кувар

 

 1. Рецепционар – 1 извршилац при Одсеку за хотељијерство

 

    Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

   - VII-1 , IV или III степен стручне спреме, високо или    средње      образовање,

   Додатна знања/испити/радно искуство:

 • знање страног језика;
 • знање рада на рачунару

 

    У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на

Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

    Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

    Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Одсеку за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

   

  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

                                                                     в.д. Д и р е к т о р,

                           

       Мрђенов др Драгана