Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za dodatnim zapošljavanjem 51 broj : 112-4270/2019  v.d. direktora dana 14.05.2019. raspisuje  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od dana sklapanja ugovora o radu do 31.07.2019. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

 

VIŠI  FIZIOTERAPEUT

 

II USLOVI:  

VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,

prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;

prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,

podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,

u svom radu primenjuje jedinstvenu  doktrinu struke u Bolnici, 

vodi evidenciju izvršenh usluga,

učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,

obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,

radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk