Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“,бр 106/2018), члана 6. и 7. Колективног уговора код Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-383/2019-02 од 10. априла 2019. године, директор Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен расписује :  

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 на неодређено време, са пуним радним временом и то за следеће радно место, односно послове: 

1.Виши физиотерапеут – 2 извршилаца

Услови :

- VI степен стручне спреме или  високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена,

- завршена виша медицинска школа - одсек за физиотерапеуте или завршена висока  школа струковних студија - струковни физиотерапеут или основне академске студије на Медицинском факултету - дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут,

-  положен стручни испит,

-  лиценца,

-  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Опис послова:

Спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија),  на основу налога датог од стране специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију. Разрађује  и спроводи програм рехабилитације. Учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима. Прати пацијентово стање и напредак. Прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања. Подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби. Ради на едукацији кадрова нижег степена образовања. Води прописану медицинску документацију и евиденције. Обавља и друге послове из своје струке по налогу главног терапеута, руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и директора, којима је и одговоран за свој рад. 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се у ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1, виши физиотерапеут, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  школи са којом конкуришу, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија  лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање,,Послови“.

Пријаву са документацијом доставити  поштом или лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, ул.Др Боривоје Гњатић број 50-52, 22 329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Пријава на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

 ДИРЕКТОР:

Светозар Ђуришић, дипл.економиста