Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 106/2018), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), в.д. директора расписује:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. На пословима – медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рахабилиатцију– један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања.

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера);

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);

- обичну неоверену фотокопију личне карте и

- обичну неоверену копију важеће лиценце;

Опис послова:

- врши прихватање и санитарну обраду новопримљеног болесника

- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- ради у сменама према распореду који сачињава главна сестра одељења/одсека;

-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;

- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

- прати опште стање пацијента, прати промене психичког и соматског стања болесника и своја запажања бележи у књигу дежурства,  мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

- учествује у терапији радом и рекреацији болесника на одељењу као и у раду терапијске заједнице на одељењу;

- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

- спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

- учествује у набавци потребног материјала, стара се о чувању, правилној употреби и одржавању инвентара на одељењу;

- одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

- обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);

- стара се о благовременом сређивању медицинске докуменмтације као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја и изради фактура;

- непосредно је задужена за чување болесничких личних ствари и одеће који су примљени на одељењу;

- одговорна је за чување тешких болесника који су склони, а нарочито за оне болеснике за којој је скренута пажња да су склони суицдним теденцијама или када се ради о врло тешким душевним или соматским болесницима, што јој је указано од старне начелника одељења или главне одељенске сестре;

           

  1. На пословима - кувар/посластичар– један извршилац на одређено време, до два месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у складу са важећим кадровским планом.

   Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

 - средње образовање ( трогодишња или четворогодишња) куварског, или прехрамбеног смера

 

    Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

 Опис послова:

- припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

- припрема и обликује све врсте посластица;

- контролише исправност намирница;

- утврђује потребне количине намирница на основу норматива и саставља листу за набавку намирница;

- контролише квалитет припремљеног јела;

- сервира јела;

- припрема јеловник;

-врши поделу хране и стара се о узимању хране за одељења од стране лица која која носе храну;

- правилно оставља  узорак хране од сваког оброка за евентуална испитивања који мора да се чува на правилан начин у току 72 сата;

- одговара за примењивање и поштовање предвиђеног јеловника  за тај дан, а према важећим нормативима болнице;

- стара се о хигијени кухиње, радних елемената, посуђа, фрижидера, замрзивача, прибора за рад и о својој личној хигијени;

-доноси и односи намирнице из складишта, односи помије на место за бацање истих;

- у сарадњи са одговорним здравственим радником, спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар