Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

  1. 1. За пријем у радни однос медицинске сестре у амбуланти,  општи смер на одређено време до 12 месеци, за рад у Диспанзеру опште медицине ОЈ Дома здравља Сурдулица,   2 извршиоца,

 

  1. За пријем у радни однос медицинске сестре на болничком одељењу, општи смер на одређено време до 12 месеци, за рад на Хируршком одељењу ОЈ Општа болница Сурдулица, 2 извршиоца.

 

  1. За пријем у радни однос кувара на неодређено време, за рад у централној кухињи, 1 извршилац .

 

  1. 2. Услови: IV sss, завршена медицинска школа – општи смер,   положен стручни испит -  2 извршиоца.

 

          Потребна документација:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера,

          - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

          - лиценца,

          - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

          - извод из евиденције незапошљених,

          - лекарско уверење.

         

  1. Услови: Средње образовање, III sss – КВ кувар.

 

Потребна документација:

 

  • оверена фотокопија дипломе о заврешном средњем образовању, кувар,

-     извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

          -     извод из евиденције незапошљених,

          -     лекарско уверење.

 

   Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

          Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

          Пријаве слати на адресу :

          Здравствени центар Сурдулица ,

          ул. Српских владара бр: 111

          17530 Сурдулица .

 

                                                                                               

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић