Dom zdravlja Novi Pazar

Dom zdravlja Novi Pazar, na osnovu čl.7. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i izmene Kadrovskog plana Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 07.11.2018.god. v.d. direktor Doma zdravlja Novi Pazar raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

  1. DOKTOR STOMATOLOGIJE IZABRANI LEKAR: Za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, sa punim radnim vemenom na neodređeno vreme

                                                                                                                                -1 izvršilac

                 Uslovi: Stečeno visoko  obrazovanje,završen stomatološki fakultet,položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

           

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave:  

  • Prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom
  • Overenu fotokopiju diplome,
  • Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • Overenu fotokopiju licence za rad u struci
  • Overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru

 

 Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja

                         Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužnan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima.

 Uz prijavu na oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjenju uslova u originalu ili u overenom prepisu,   

 uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak.

 Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“

 Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

 Prijave na oglas dostaviti pisarnici Dom zdravlja Novi Pazar, ul.Generala Živkovića br. 1. Nepotpune i

 neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.D I R E K T O R,

dr Ervin Ćorović