Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-4270/2019 од  25.04.2019.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-2543/1 од 13.05.2019. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ЛИКВИДАТОР ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА – Одељење за економско-финансијске послове, због повећаног обима посла до пет месеци.

 

 Опис посла: прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијких прегледа и анализа; Прати усаглашавање потраживања и обавеза; одговоран је за исправност излазних рачуна који морају бити усклађени са Законом о ПДВ-у; прати наплату потраживања и припрема предлоге о даљим поступцима у вези са наплатом које доставља надлежнима и на основу налога спроводи потребне радње; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

   Услови:

                - Високо образовање економске струке

 * на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 * на основним студијама у трајањеу од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

  • Знање рада на рачунару.

 

 Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење о завршеном факултету;
  • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

                            

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић